Spracovanie bioodpadov

Ústav geotechniky SAV | Trans Tech Burza 2015

... úprava a hydrometalurgia nerastných surovín, spracovanie bioodpadov ... ŽELEZORUDNÉ BANE š.p. Spišská Nová Ves – projekty aplikovaného výskumu: ...

www.b2match.eu/transtechburza2015/participants/60

ekolisty_2009-01 by Priatelia Zeme Spz - issuu

Venu 2% pjrtee ochr a prírod nu y via c na. 01 / 2009. str.3. Kríza: Príležitosť pre zmeny, ktoré prebudia v človeku hodnoty... Európske hlavné mesto ...

issuu.com/priateliazemespz/docs/ekolisty_2009-01

ODPADY-PORTAL.SK

... technológiu pre spracovanie bioodpadov z komunálnej ... Spišská Nová Ves otvorila ... Projekt triediacich staníc na spracovanie komunálneho odpadu ...

www.odpady-portal.sk/rss.aspx

ODPADY-PORTAL.SK | Verejné obstarávanie v odpadovom ...

... „Spracovanie svetelných zdrojov ... Kompostáreň bioodpadov ... Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Spišská Nová Ves ...

www.odpady-portal.sk/Dokument/102339/verejne-obstaravanie-v-odpadovom-hospodarstve.aspx

Kompostáreň začala fungovať | nasenovinky.sk

n Spišská Nová Ves n ... ktorý slúži na spracovanie a hygienizáciu ... Prevádzka kompostárne umožní využitie bioodpadov z údržby ...

nasenovinky.sk/article/24617/kompostaren-zacala-fungovat

Laboratória Oddelenia environmentálneho inžinierstva ...

... Rimavská Sobota, Lučenec, Spišská Nová Ves, Brezno ... produkcie bioplynu z bioodpadov produkovaných ... anaeróbne spracovanie ...

www.stuba.sk/sk/vyskume/dalsie-laboratoria-a-vyskumne-pracoviska-stu/laboratoria-oddelenia-environmentalneho-inzinierstva.html

Nerozhodnuté žiad... - Envirofond

Obec Arnutovce Čistiareň odpadových vôd /ČOV ... Zlepšenie systému separácie a zhodnotenie bioodpadov v obci ... Zakúpenie techniky na spracovanie biologicky ...

www.envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/nerozhodnute

Kód ITMS Názov projektu (NUTS III) Názov žiadate

Mesto Spišská Nová Ves 6 211 189,25 39. ... spracovanie odpadových ... Zhodnocovanie bioodpadov zo záhrad, parkov a

www.opzp.sk/downloadfile/ziadosti/ziadosti-k-vyzve-opzp-po4-09-1-7.8.2009-7.8.2009.pdf

Otvoreny list EKOFÓRA ministrovi Jánovi Chrbetovi: 23 úloh ...

... resp. energetického zhodnotenia bioodpadov vrátane zavedenia ... dokedy musia obce zaviesť spracovanie ... Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves;

www.ekoforum.sk/ts/23-uloh-noveho-ministra-zivotneho-prostredia

STRATEGICKÁ OBLASŤ 1 - HOSPODÁRSKY ROZVOJ

Na časti tejto plochy bola v roku 2011 začatá výstavba Kompostárne bioodpadov s plánovaným ... IVSC Bratislava zabezpečuje spracovanie projektovej ...

www.senica.sk/images/stories/info_o_meste/phsr_spravy/kontrola%20plnenia%20phsr%20za%20rok%202011.doc

Mesto Senica

Spracovanie informácií na počítači ... HK Spišská Nová Ves 7:1 (4:0, 1:1, 2:0) ... Kompostáreň bioodpadov Senica ...

www.senica.sk/index.php/component/xmap/

Environmentálny fond : Prehľady dotácií

Obec Arnutovce: Čistiareň ... Obec Betlanovce: ČOV a kanalizácia Betlanovce, ... Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadov v obci Červenica: C2: 477 401,33: 28:

stary.envirofond.sk/sk/prehlady_dotacie_ne.html

www.opzp.sk

Danišovce Hajtovka Obec ... Spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov ... zmenou palivovej základne v prospech využívania biomasy v meste Spišská Nová Ves

www.opzp.sk/wp-content/uploads/Zoznam-%c3%badajov-o-neschv%c3%a1len%c3%bdch-%c5%beiadostiach-o-NFP-v-r%c3%a1mci-OP%c5%bdP-31012015_web.xlsx

Zber a likvidácia odpadov - azet.sk

... ovocných stromčekov, terénne úpravy, likvidácia bioodpadov. ... 052 01 Spišská Nová Ves ... odvoz a zhodnocovanie odpadov. Spracovanie ...

www.azet.sk/katalog/zber-a-likvidacia-odpadov/16/

www.rokovania.sk

... 2020 s dopadom na spracovanie procesov ISUF boli realizované v uvedenom časovom úseku aj viaceré analytické a integračné stretnutia k prepojeniam v ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/23749

www.rokovania.sk

... (04.05.2015 Trenčín a 09.05.2015 Spišská Nová Ves). ... nástroj na spracovanie platobných príkazov, optimalizácia kódu pri spracovaní nezrovnalostí a ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/25722

www.pamiatky.sk

Spišská Nová Ves poloha Kláštorisko Lalková, kol. ... Sklad a spracovanie liehu 3042/1 ... Kompostáreň bioodpadov mesta Topoľčany

www.pamiatky.sk/content/data/obrazky/File/pamiatkovy_urad/archeolog/Evid_VD_PUSR_24-1-12.xls

Biomasa a substráty - výroba - Azet.sk

... výrub a spracovanie dreva, ... Likvidácia bioodpadov a kompostovanie. ... BIO - plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Pridať hodnotenie.

www.azet.sk/katalog/biomasa-a-substraty-vyroba/

crzp.uniag.sk

Aj napriek veľkému množstvu bioodpadov ... Spracovanie tuhého ... D. 1995. Odpad, obaly a životné prostredie. Spišská Nová Ves ...

crzp.uniag.sk/Prace/2010/M/5899250F742E4513A5DFA0014F25892E.docx

www.region-bsk.sk

... že spracovanie územného plánu je kontinuálny proces, ktorý začína spracovaním etapy prieskumov a rozborov a končí návrhom územného plánu, ...

www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx

www.nsrr.sk

... Nákup technológie na spracovanie bi ... Hotel Biele Vody - prístavba bazéno ... NFP22110120661 - ZŠ ul. Kožucha Spišská Nová Ves NFP22110120147 ...

www.nsrr.sk/download.php

Otázky občanov | Chocholná Velčice

... príprava a spracovanie Vami požadovaných ... že ste nás pochválila i za zorganizované besedy k triedeniu odpadov a tiež o kompostovaní bioodpadov.

www.chocholna-velcice.sk/otazky-obcanov/olga-dodekova-2

www.kosice.sk

... Rozbor hospodárenia za rok 2012 a vlastné spracovanie Záväzky z obchodného styku vykazované k 31. 12. 2012 oproti záväzkom roku 2011 poklesli o 283 €.

www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp

www.iedu.sk

... Spracovanie textu – 40 hod. ... 052 01 Spišská Nová Ves - Základy práce s ... - Kompostovanie poľnohospodárskych a komunálnych bioodpadov –25 ...

www.iedu.sk/digipedia/vyucovanie_a_studium/Documents/20100416_Zoznam_plat_akreditacii_2_cast.rtf

Ministerstvo školstva slovenskej republiky akreditačná ...

... Spracovanie textu – 40 ... 052 01 Spišská Nová Ves - Základy práce s počítačom ... - Kompostovanie poľnohospodárskych a komunálnych bioodpadov –25 ...

textarchive.ru/c-1614069-pall.html

www.iedu.sk

Modul – Spracovanie textu (program QuarkXpress) – 120 hod. ... 052 01 Spišská Nová Ves - Programovanie CNC strojov – 66 hod. (4.4.2007) ...

www.iedu.sk/digipedia/vyucovanie_a_studium/Documents/20100416_Zoznam_plat_akreditacii_1_cast.rtf

www.nsrr.sk

VìroŸn spr va NSRR za rok 2012/Priloha Ÿ. 10 Rev¡zie OP v r.2012.rtf OP Informatizácia spoločnosti 03.07.2012 12.09.2012 C(2012) 6234 - na základe uznesenia ...

www.nsrr.sk/download.php

data.gov.sk

154 2016 10-08-2016 http://www.uvo.gov.sk/vestnik/detail/3567 Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej ...

data.gov.sk/dataset/5c6bd403-29e4-435c-ac96-4455c4d217be/resource/90608fcf-3188-4b04-a607-8fdbc2e12880/download/2016154.xml

www.rokovania.gov.sk

51 . Okresný súd Spišská Nová Ves x   ...

www.rokovania.gov.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyAllZip/739

www.enviroportal.sk

Celkový prieskum Slovenskej republiky na radónové riziko spracoval URANPRES š.p. Spišská Nová Ves ... úprave bioodpadov, ... spracovanie ošípaných na ...

www.enviroportal.sk/eia/dokument/157730

www.monitoringfondov.eu

Hárok2 Cerpanie Zazml_sumy Zazmluvnene Schvalene_Proj Zamietnute_ZoNFP Predlozene_ZoNFP-po_uprave Predlozene_ZoNFP Hárok1 NFP25110120448 - Modernizácia výroby ...

www.monitoringfondov.eu/upload/cerpanie/2007-2013/2007-2013_cerpanie_k_31_10_2011.xls

www.monitoringfondov.eu

... Kompostáreň bioodpadov mesta Košice ... Hotel Biele Vody - prístavba bazéno ... ZŠ Spišská Nová Ves, Levočsk ...

www.monitoringfondov.eu/upload/cerpanie/2007-2013/2007-2013_cerpanie_k_28_02_2010.xls